Autoskola Master-Klass
Informatīvais tālrunis:
(+371) 27762627
Vietnes karte по-русски latviski
Vakances Vakances

Rekvizīti Rekvizīti

Sadarbība Sadarbība

Par mums

Jaunumi


Apmācība ar NVA kuponu

10. dec 2018
Apmācība ar NVA kuponuPiedāvājam līdz 100% atlaidi


C,CE,D kategorija

15. apr 2018
C,CE,D kategorija

Labas piedāvājums tiem,kas vēlas saņemt C,CE un D kategorijas+95.kods

Iegūstiet jaunas kategorijas,kas pavērs Jums plašākas iespējas ...Visi jaunumi

Jaunumu arhīvsAtslēgas vārdi

Autoskola, csdd tests, apmācība, автошкола, cenas, Instruktori, Kategorijas, A, B, BE, C, CE, D, DE, Periodiskā apmācība, 95 Kods, , , autoskolas, Autoskolas Rīgā, Apsardzes kursi

Teorija
1. Noteikumos lietotie termini

Atpakaļ Uz saturu Tālāk

1.1. Apbraukšana - braukšana garām vienam vai vairākiem pilnīgi vai daļēji uz brauktuves apturētiem transportlīdzekļiem, kā arī citiem šķēršļiem (kavēkļiem), kas saistīta ar braukšanas virziena maiņu;

1.2. apdzīšana - braukšana garām vienam vai vairākiem braucošiem transportlīdzekļiem, iebraucot pretējā braukšanas joslā (brauktuves pusē) un atgriežoties iepriekšējā braukšanas joslā (brauktuves pusē)

1.3. apdzīvota vieta - apbūvēta teritorija, kura iebraukšana apzīmēta ar ,518 vai 520 ceļa zīmi, bet izbraukšana - ar 519 vai 521 ceļa zīmi;

1.4. apstāšanās - transportlīdzekļa apturēšana uz laiku, kas nepārsniedz piecas minūtes, ja tā ir nepieciešama pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai izkāpšanai no tā, kravas iekraušanai transportlīdzeklī vai izkraušanai no tā;

1.5. apsteigšana - braukšana garām vienam vai vairākiem braucošiem transportlīdzekļiem, neiebraucot pretējā braukšanas joslā (brauktuves pusē),

1.6. bīstama krava - krava, kas pārvadāšanas vai uzglabāšanas procesā savu īpašību dēļ var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku vai citus postījumus, kā arī apdraudēt cilvēku dzīvību vai veselību;

1.7. braukšanas josla - jebkura brauktuves garenvirziena josla (var būt apzīmēta ar ceļa apzīmējumiem), kura ir pietiekami plata, lai pa to vienā rindā varētu braukt automobiļi;

1.8. brauktuve - ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai. Ceļam var būt vairākas brauktuves, kuras norobežotas ar sadalošajām joslām vai barjerām;

1.9. (svītrots, skat. CSL 1.panta 3,5,7,9 daļu);

1.14. dot ceļu - prasība, kas nosaka, ka ceļu satiksmes dalībnieks nedrīkst sākt braukt (iet), turpināt braukt (iet) vai izdarīt jebkādu manevru, ja tādejādi citiem ceļu satiksmes dalībniekiem tiek radīti traucējumi braukšanai (iešanai) vai viņi ir spiesti mainīt braukšanas (iešanas) virzienu vai ātrumu;

1.15. dzelzceļa pārbrauktuve - ceļa krustošanās ar dzelzceļa sliežu ceļa klātni vienā līmenī. Dzelzceļa pārbrauktuves robeža ir iedomāta līnija, kas perpendikulāri ceļa asij šķērso brauktuvi, sākot no dzelzceļa pārbrauktuves barjeras, bet, ja šādas barjeras nav, - no 135. vai 134 ceļa zīmes;

1.16.  dzīvojamā zona - apbūvēta teritorija (dzīvojamais masīvs, atpūtas vieta) vai tās daļa, kurā iebraukšana apzīmēta ar 528 ceļa zīmi, bet izbraukšana - ar 529 ceļa zīmi;

1.17. faktiskā masa - transportlīdzekļa masa kopā ar transportlīdzekļa vadītāju, pasažieriem un kravu. Vilcējam ar piekabi (puspiekabi) faktiskā masa ir vilcēja un piekabes (puspiekabes) faktisko masu summa;

1.18. galvenais ceļš - ceļš, kas apzīmēts ar 201 , 203 , 204 vai 205 ceļa zīmi, vai ceļš, uz kura nav uzstādītas priekšrocības ceļa zīmes attiecībā pret ceļu, uz kura uzstādīta 206 vai 207 ceļa zīme, vai ceļš ar asfalta, asfaltbetona, bruģa u.tml. segumu attiecībā pret ceļu ar grants vai šķembu segumu, vai ceļu bez seguma, vai jebkurš ceļš attiecībā pret vietu, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u.tml.). Šī termina izpratnē mazāk svarīga ceļa posma segums tieši pirms krustojuma nenozīmē, ka attiecīgais ceļš ir vienādas nozīmes ar krustojamo ceļu;

1.19. (svītrots, skat. CSL 1.panta 10.daļu);

1.20. gājēju ceļš - ceļš, kas paredzēts gājējiem (var būt apzīmēts ar 414. ceļazīmi);

1.21. gājēju pāreja - brauktuves daļa, kas apzīmēta ar 530 un 531 ceļa zīmi un (vai) 931 ceļa apzīmējumu un paredzēta gājēju pāriešanai pāri brauktuvei;

1.22. Пешеходная и велосипедная дорожка - дорожка, обозначенная дорожным знаком 415 , 416 или 417 и предназначенная для движения пешеходов и движения на велосипеде;

1.23. ietve - ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās;

1.24.

krustojums - vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas ceļi vienā līmenī. Krustojums ir norobežots ar iedomātām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo malu noapaļojuma sākumu . Šis termins neattiecas uz vietu, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u.tml.);

1.25. (svītrots, skat. CSL 1.panta 11,12,13,14 daļu);

1.29. nomale - ceļa daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav paredzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai;

1.30. (svītrots, skat. CSL 1.panta 15,16 daļu);

1.32. pasažieru sabiedriskais transportlīdzeklis - autobuss, trolejbuss vai tramvajs, kas brauc pa noteiktu maršrutu. Šis termins attiecas arī uz maršruta taksometriem;

1.33. (svītrots, skat. CSL 1.panta 17,18.daļu);

1.35.  piespiedu apstāšanās - transportlīdzekļa apturēšana tehniska bojājuma dej vai bīstamības deļ, ko rada transportlīdzekļa vadītajā vai pasažiera veselības stāvoklis, vedamā krava vai ceļu satiksmei bīstams šķērslis uz ceļa;

1.36. (svītrots, skat. CSL 1.panta 19.daļu);

1.37.  priekšroka - tiesības braukt (iet) iecerētajā virzienā pirmajam attiecībā pret citiem ceļu satiksmes dalībniekiem;

1.38.  sadalošā josla - ceļa daļa, kas norobežo blakus brauktuves vienu no otras un nav paredzēta transportlīdzekļu braukšanai vai apturēšanai;

1.39. satiksmes regulētājs - persona, kas regulē ceļu satiksmi un ir pilnvarota to darīt;

1.40. stāvēšana - transportlīdzekļa apturēšana, ja tā nav saistīta ar pasažieru iekāpšanu transportlīdzeklī vai izkāpšanu no tā, kravas iekraušanu transportlīdzeklī vai izkraušanu no tā, kā arī transportlīdzekļa apturēšana uz laiku, kas pārsniedz piecas minūtes, ja tā ir saistīta ar pasažieru iekāpšanu transportlīdzeklī vai izkāpšanu no tā, kravas iekraušanu transportlīdzeklī vai izkraušanu no tā;

1.41. (svītrots, skat. CSL 1.panta 21,22,23,24,25,28 daļu);

1.47.  transportlīdzekļu sastāvs - mehāniskais transportlīdzeklis savienots ar piekabi (puspiekabi), kā arī savienots velkošais un velkamais transportlīdzeklis;

1.48. (svītrots, skat. CSL 1.panta 30.daļu);

1.49. (svītrots, skat. CSL 1.panta 31.daļu);

1.50. (svītrots, skat. CSL 1.panta 32.daļu);

1.51. velosipēdu ceļš - ceļš, kas paredzēts braukšanai ar velosipēdiem un mopēdiem (var būt apzīmēts ar 413 ceļa zīmi vai 932 vai 941 ceļa apzīmējumu);

1.52. (svītrots, skat. CSL 1.panta 33.daļu);

2. Noteikumi nosaka ceļu satiksmes kārtību Latvijā.

3. Transportlīdzekļu braukšana Latvijā ir noteikta pa ceļa labo pusi.

4. Ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.

5. Katra ceļu satiksmes dalībnieka pienākums ir darīt visu iespējamo, lai sniegtu pirmo palīdzību ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem.

6. Katram ceļu satiksmes dalībniekam ir tiesības uzskatīt, ka arī citas personas ceļu satiksmes norisē izpildīs noteiktās prasības.

[Atceries! Esi pieklājīgs! Cieni sevi un citus!]

7. Ceļu satiksmi regulē un uzrauga policijas darbinieki un citas personas, kuras saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir tam pilnvarotas.

8. Satiksmes regulētājiem un personām, kuras uzrauga ceļu satiksmi, uz ceļa jebkurā diennakts laikā jābūt labi saredzamā attiecīgā formas tērpā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem un ar atšķirības zīmi, jābūt klāt dienesta apliecībai.

9. Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības uzzināt viņa vadīta transportlīdzekļa apstādināšanas iemeslu, kā arī tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura to apstādinājusi.

10. Ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus.

11. Šajos noteikumos neparedzētus ceļu satiksmes ierobežojumus, kad tiek noteiktas un ir pieļaujamas atkāpes no šo noteikumu prasībām (ceļu darbi, sporta sacensības, publiski pasākumi u.tml.), drīkst izdarīt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izmantojot ceļa zīmes, ceļa apzīmējumus, luksoforus, kā arī informējošās, norobežojošās, brīdinājuma u.tml. ierīces.

12. Nacionālo bruņoto spēku speciālās militārās tehnikas pārvietošanās pa ceļu atļauta tikai tad, ja attiecīgie ceļa posmi tiek slēgti normatīvajos aktos par satiksmes aizliegumiem vai ierobežojumiem noteiktajā kārtībā vai ja attiecīgie transportlīdzekļi tiek pavadīti aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā.

12.1 Īslaicīgi braukt pa ceļu ārpus apdzīvotām vietām, ja tas nepieciešams ceļa vai tilta šķērsošanai, atļauts tricikliem un kvadricikliem, kuru izmantošanu crļu satiksmē izgatavotājs nav paredzējis, kā arī sniega motocikliem, kas reģistrēti Ceļu satiksmes drošibas direkcijā sakaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu reģistrāciju, bet kurus to ražotājs nav paredzējis izmantošanai ceļu satiksmē. Braucot pa ceļu, kā arī ārpus tā vadītājam jādara viss iespējams, lai tiktu nodrošināta satiksmes drošiba.

13. Šie noteikumi un citi normatīvie akti, kas regulē attiecības ceļu satiksmes drošības jomā, attiecas arī uz ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, kā arī to īpašniekiem, transportlīdzekļu vadītājiem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, tiem atrodoties Latvijas teritorijā, ja starptautiskajos līgumos, kuru dalībvalsts ir Latvija, nav noteikts citādi.

14. Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts:

14.1. bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes, luksoforus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;

14.2. bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu.

15. Ja ceļu satiksmes dalībnieks piesārņojis vai piegružojis brauktuvi (izkritusi krava, izlijusi eļļa u.tml.), viņam tā nekavējoties jānotīra, bet, ja tas nav iespējams, par to jābrīdina citi ceļu satiksmes dalībnieki un jāpaziņo policijai.

Atpakaļ Uz saturu Tālāk
Pieteikties autoskolā

 


Mans Master-Klass
Reģistrēties | AtgādinātAutoskola Master-Klasson

Augšup

Informatīvais tālrunis: (+371) 27762627 

2007-2019 © Autoskola Master-Klass

Mājas lapas izveide - Ozmax Development
Ieteikt: 

 Яндекс.Метрика